PANDAKTE WAM-SCHADES.

DATUM

(vandaag):

22-09-2020


Partijen

Pandgever*

NRL

Familienaam

:

Nederlands Rekencentrum Letselschade B.V.

Voorletters

:

Den Haag (rekeningnummer 60.74.14.839)


Verzekeraar

Aansprakelijke partij

Naam

:

Naam

:

Behandelaar

:

Behandelaar

:

Adres + huisnr

:

Adres + huisnr

:

PC + plaats

:

PC + plaats

:

Schadedatum

:

Schadedatum

:

Schadenr

:

Referentie

:

In aanmerking nemende:

 1. Pandgever heeft ter zake van de hierboven aangeduide schade vorderingen op en uit de wet voortvloeiende rechten en/of bevoegdheden jegens bovengenoemde Aansprakelijke Partij en Verzekeraar uit artikel 6 WAM en/of zal dergelijke vorderingen, rechten en/of bevoegdheden verkrijgen.
  De hiervoor bedoelde bestaande en toekomstige vorderingen, rechten en bevoegdheden van Pandgever worden hierna tezamen aangeduid met “Claims”. Verzekeraar en Aansprakelijke Partij worden hierna tezamen aangeduid met “Schuldenaar”.
 2. NRL heeft en/of zal in de toekomst een of meer vorderingen verkrijgen op Pandgever en voor zover toepasselijk op de belangenbehartiger van Pandgever en wel als gevolg van door NRL in het kader van de hierboven aangeduide schade ten behoeve van Pandgever verrichte of te verrichten werkzaamheden (het bedrag van de facturen van NRL met de wettelijke rente wordt hierna aangeduid met “Gesecureerde Vorderingen”).

Zijn overeengekomen als volgt:

 1. Pandgever verbindt zich jegens NRL om, tot zekerheid voor de voldoening van de hierboven aangeduide Gesecureerde Vorderingen, een pandrecht te vestigen op de hierboven bedoelde Claims (met inbegrip van alle verbonden zekerheden en nevenrechten), welke vestiging bij deze, voor zover nodig bij voorbaat, ten behoeve van NRL plaatsvindt en door NRL wordt aanvaard.
 2. NRL is gerechtigd aan Schuldenaar mededeling van de verpanding te doen en een kopie van deze pandakte te zenden.
 3. Pandgever machtigt NRL in voornoemd kader onherroepelijk om namens Pandgever bij Schuldenaar alle gewenste inlichtingen op te vragen.
 4. Ingeval op enig moment Gesecureerde Vorderingen bestaan, kan Schuldenaar slechts bevrijdend aan NRL betalen. Door NRL geïncasseerde bedragen strekken in mindering op de Gesecureerde Vorderingen.
  NRL zal van de ontvangst van elke betaling door Schuldenaar terstond schriftelijk mededeling doen aan Pandgever of de belangenbehartiger van Pandgever.
 5. Pandgever is bevoegd betalingen op de Claims in ontvangst te nemen voor zover die het bedrag van de op het moment van betaling openstaande Gesecureerde Vorderingen te boven gaan.
  Een overzicht van de Gesecureerde Vorderingen dient op eerste verzoek van Pandgever door NRL aan Schuldenaar te worden verstrekt (met kopie aan Pandgever of de belangenbehartiger van Pandgever).

Pandgever, (handtekening)

NRL, (handtekening)

*  

minderjarige(n) bij overlijdensschade: bij overlijdensschade tekent Pandgever voor zich en, indien en voor zover sprake is van minderjarige kinderen, namens de minderjarige kinderen. De ondertekening namens die minderjarige kinderen geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat de rechterlijke machtiging wordt geweigerd, ingeval een rechterlijke machtiging nadien nodig blijkt te zijn (BW T&C artikel 1:345 BW; aantekening 2). In geval van ontbinding zal Pandgever de positie van de minderjarigen innemen.

211216