Kosten

Wet: schadeberekening op kosten van de aansprakelijke partij

De kosten voor het maken van ondermeer een schadeberekening door benadeelde/belangenbehartiger komen in geval van aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker voor vergoeding in aanmerking op grond van de wet nu het kosten betreft, die gemaakt worden voor het vaststellen van de schade (artikel 6:96 lid 2, aanhef en sub b, BW).


Rechtspraak: schadeberekening in de regel op kosten van de aansprakelijke partij

In de rechtspraak heeft de rechter zich al vaker moeten buigen over verweren van een verzekeraar, die in geval van aansprakelijkheid de kosten van een door NRL gemaakte schadeberekening weigerde te betalen (ondanks de wettelijke plicht).

Verweren die in de rechtspraak zo al worden aangetroffen, zijn:

 1. benadeelde/belangenbehartiger mag niet eenzijdig een berekening laten maken
 2. de verzekeraar had de berekening zelf kunnen maken
 3. benadeelde/belangenbehartiger heeft wel erg voortvarend gehandeld door een berekening te laten opstellen
 4. benadeelde/belangenbehartiger had verzekeraar vooraf dienen te informeren over het voornemen een rapportage te laten maken
 5. de berekening kon elders goedkoper gemaakt worden
 6. er was nog geen overeenstemming over de uitgangspunten voor een berekening
 7. de berekening is gebaseerd op uitgangspunten die de verzekeraar niet accepteert
 8. er komt geen of zeer weinig schade uit de berekening
 9. de berekening bevat een rekenfout
 10. et cetera

De rechter heeft dit soort verweren van de verzekeraar naast zich neergelegd en beslist, dat verzekeraars in geval van aansprakelijkheid de kosten van een gemaakte schadeberekening voor hun rekening dienen te nemen.

Deze verweren, nog veel meer verweren en wat de rechter daarover beslist heeft, kunt u lezen in het korte “Uitspraken (korte versie)” of in de uitgebreide “Uitspraken (lange versie)” van NRL.


Uitzondering op de regel “Schadeberekening op kosten van de aansprakelijke partij”

In een klein percentage van de gevallen is door de rechter beslist dat de kosten van een schadeberekening niet door de aansprakelijke partij behoeven te worden vergoed. Veelal was er in die gevallen sprake van een combinatie van de navolgende twee factoren:

 • door de benadeelde werden apert onjuiste uitgangspunten aangeleverd
 • als gevolg van deze apert onjuiste uitgangspunten werd een schade berekend die een veelvoud bedroeg van de schade die zou zijn berekend indien uitgegaan zou zijn van door de rechter wel juist geachte uitgangspunten

Zorgvuldigheid bij het formuleren van de uitgangspunten is derhalve noodzakelijk.


Betalingstermijn NRL-factuur hoofdregel

Voor de kosten die aan een berekening zijn verbonden, zendt NRL een factuur. De NRL-factuur dient binnen 1 maand na factuurdatum te worden voldaan. Dit is de normale gang van zaken voor zowel aansprakelijke partij/verzekeraar als voor benadeelde/belangenbehartiger.


Uitzondering op de hoofdregel bij WAM-schades

Deze informatie is alleen bedoeld voor belangenbehartigers.

Voordat NRL in de regel een opdracht van een belangenbehartiger in behandeling neemt, dient belangenbehartiger bij het verlenen van de rekenopdracht aan NRL duidelijk aan te geven voor welke mogelijkheid is gekozen:

  • òfwel: betaling van de NRL-factuur binnen 1 maand na factuurdatum
  • òfwel: een pandakte bij WAM-schades

Download hier pandakte

Pandaktes: uitsluitend bij WAM-schades

Uitsluitend in geval van een WAM-schade kan een belangenbehartiger voor een pandakte kiezen (dus niet in geval van bijvoorbeeld een arbeidsongeval of een medische fout).
Kiest een belangenbehartiger voor een pandakte, dan dient belangenbehartiger vervolgens deze akte volledig ingevuld en door benadeelde ondertekend met de opdracht mee te zenden. De hiervoor door opdrachtgever gemaakte keuze geldt dan voor alle werkzaamheden die door NRL in het betreffende dossier verricht zullen worden. De pandakte wordt aan de aansprakelijke partij/verzekeraar gezonden zodra 1 maand na de factuurdatum is verstreken.

NRL adviseert belangenbehartigers -wellicht ten overvloede- zolang niet vaststaat dat het aan NRL verschuldigde is betaald om in geval van:

 • een ‘vaststellingsovereenkomst’ ten behoeve van NRL te (laten) bedingen dat verzekeraar garandeert, dat zij het aan NRL verschuldigde heeft betaald, dan wel onverwijld zal betalen
 • een gerechtelijke procedure te (laten) vorderen dat verzekeraar het verschuldigde aan NRL betaalt

NRL heeft bovenstaande uitzondering voor belangenbehartigers mede mogelijk gemaakt, omdat NRL heeft ervaren dat veel belangenbehartigers, waaronder advocaten, het prettig vinden indien door benadeelde zekerheid wordt verstrekt voor het betalen van de NRL-factuur.