Kosten

Wet: schadeberekening op kosten van de aansprakelijke partij

De kosten voor het maken van ondermeer een schadeberekening door benadeelde/belangenbehartiger komen in geval van aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker voor vergoeding in aanmerking op grond van de wet nu het kosten betreft, die gemaakt worden voor het vaststellen van de schade (artikel 6:96 lid 2, aanhef en sub b, BW).


Rechtspraak: schadeberekening in de regel op kosten van de aansprakelijke partij

In de rechtspraak heeft de rechter zich al vaker moeten buigen over verweren van een verzekeraar, die in geval van aansprakelijkheid de kosten van een door NRL gemaakte schadeberekening weigerde te betalen (ondanks de wettelijke plicht).

Verweren die in de rechtspraak zo al worden aangetroffen, zijn:

 1. benadeelde/belangenbehartiger mag niet eenzijdig een berekening laten maken
 2. de verzekeraar had de berekening zelf kunnen maken
 3. benadeelde/belangenbehartiger heeft wel erg voortvarend gehandeld door een berekening te laten opstellen
 4. benadeelde/belangenbehartiger had verzekeraar vooraf dienen te informeren over het voornemen een rapportage te laten maken
 5. de berekening kon elders goedkoper gemaakt worden
 6. er was nog geen overeenstemming over de uitgangspunten voor een berekening
 7. de berekening is gebaseerd op uitgangspunten die de verzekeraar niet accepteert
 8. er komt geen of zeer weinig schade uit de berekening
 9. de berekening bevat een rekenfout
 10. et cetera

De rechter heeft dit soort verweren van de verzekeraar naast zich neergelegd en beslist, dat verzekeraars in geval van aansprakelijkheid de kosten van een gemaakte schadeberekening voor hun rekening dienen te nemen.

Deze verweren, nog veel meer verweren en wat de rechter daarover beslist heeft, kunt u lezen in het korte “Uitspraken (korte versie)” of in de uitgebreide “Uitspraken (lange versie)” van NRL.


Uitzondering op de regel “Schadeberekening op kosten van de aansprakelijke partij”

In een klein percentage van de gevallen is door de rechter beslist dat de kosten van een schadeberekening niet door de aansprakelijke partij behoeven te worden vergoed. Veelal was er in die gevallen sprake van een combinatie van de navolgende twee factoren:

 • door de benadeelde werden apert onjuiste uitgangspunten aangeleverd
 • als gevolg van deze apert onjuiste uitgangspunten werd een schade berekend die een veelvoud bedroeg van de schade die zou zijn berekend indien uitgegaan zou zijn van door de rechter wel juist geachte uitgangspunten

Zorgvuldigheid bij het formuleren van de uitgangspunten is derhalve noodzakelijk.


Betalingstermijn NRL-factuur

Voor de kosten die aan een berekening zijn verbonden, zendt NRL een factuur. De NRL-factuur dient binnen 1 maand na factuurdatum te worden voldaan. Dit is de normale gang van zaken voor zowel aansprakelijke partij/verzekeraar als voor benadeelde/belangenbehartiger.