Privacy statement NRL

Algemeen

NRL respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan betrokkene(n) wiens persoonsgegevens NRL verwerkt.

Communicatie

NRL verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

NRL verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
innen van declaraties
advisering, bemiddeling en verwijzing
voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
marketing- en communicatie activiteiten
werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

NRL verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening op basis van gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt, waaronder:

NAW-gegevens
telefoonnummer
e-mailadres
geslacht
geboortedatum
samenleven
financiële gegevens
inkomensgegevens
pensioengegevens
uitkeringsgegevens
gegevens over gezondheid
NRL kan voornoemde persoonsgegevens verwerken omdat deze door opdrachtgever zijn verstrekt, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

NRL verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

wettelijke verplichtingen
uitvoering van een overeenkomst
verkregen toestemming van betrokkene(n)
gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

NRL deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van NRL, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan NRL persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van NRL uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door NRL ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde derde partijen te behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

NRL hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval NRL gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal NRL in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

NRL bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij NRL aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van NRL en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

NRL

Caroline Reddingius

info@nrl.nl

070 – 360 33 53

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie  te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. NRL neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
recht van verzet
recht op dataportabiliteit
recht op vergetelheid
recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Gebruik media

Op de website van NRL zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op websites van derden.

NRL houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Aanpassing privacy statement

NRL heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van NRL gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.nrl.nl.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerking over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Caroline Reddingius

cr@nrl.nl

070 – 360 33 53

Dit privacy statement is op d.d. 20 mei 2018 vastgesteld.