Wettelijke Rente

TOELICHTING NRL-REKENTOOL WETTELIJKE RENTE

Wettelijke rente

De wettelijke rente is de vergoeding die het slachtoffer op grond van de wet kan vorderen van de aansprakelijke partij die een geldsom niet tijdig aan het slachtoffer betaalt. De NRL-Rekentool Wettelijke Rente berekent de wettelijke rente die toepasselijk is bij personenschades (artikel 6:119 BW).

Klik voor de “NRL-Rekentool Wettelijke Rente”

Invoeren NRL-Rekentool Wettelijke Rente

Algemene gegevens

 • “naam berekening”: (optioneel) kies een “omschrijving”
 •  “einddatum”: voer in de datum (dd-mm-yyyy) waarop de berekening van de wettelijke rente dient te eindigen.

Let op: ingevoerde gegevens die betrekking hebben op de periode na de einddatum worden niet in de berekening meegenomen.

Schadebedragen

 • Klik op “schadebedragen” om de gegevens in te voeren
 • 1e kolom: voer in de “datum” (dd-mm-yyyy) waarop de schade is geleden
 • 2e kolom: voer in het “bedrag” van deze schade
 • 3e kolom: (optioneel) voer in de “omschrijving” van deze schade.

Voorschotten

Toelichting: wanneer de aansprakelijke partij een voorschot betaalt ten behoeve van het slachtoffer dient op basis van rechtspraak het betaalde voorschot eerst te worden verminderd met de wettelijke rente, waarna het restant van het voorschot in mindering kan worden gebracht op het totale schadebedrag.

 • Klik op “voorschotten” om de gegevens in te voeren
 • 1e kolom: voer in de “datum” (dd-mm-yyyy) waarop het voorschot is betaald
 • 2e kolom: voer in het “bedrag” van dit voorschot
 • 3e kolom: (optioneel) voer in de “omschrijving” van dit voorschot.

Genereer uw rapport

Nadat de verplichte velden zijn ingevoerd en vervolgens op “bereken” wordt geklikt, worden enkele afsluitende invoercontroles uitgevoerd. Indien de NRL-Rekentool Wettelijke Rente de invoer heeft goedgekeurd, kan op het knopje “pdf” geklikt worden waarna de berekening in een nieuw scherm verschijnt.

“Samengestelde Rente” of “Enkelvoudige Rente”

 • Samengestelde Rente: in dat geval wordt over de verschuldigde rente WEL rente berekend (voor schadegevallen vanaf 1 januari 1992)
 • Enkelvoudige Rente: in dat geval wordt over de verschuldigde rente GEEN rente berekend (voor schadegevallen tot 1 januari 1992).

De NRL-Rekentool Wettelijke Rente berekent alleen nog maar “Samengestelde Rente”.

Disclaimer

Zowel de op de website van NRL aangeboden informatie als de rekentools zijn bedoeld voor algemene doeleinden en mogen niet worden gebruikt als vervanging voor advies.
NRL doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat zowel de informatie op de website als de rekentools geen fouten bevatten. NRL kan dit evenwel niet garanderen.
Beslissingen, die bezoekers en derden ofwel nemen op basis van informatie op de website ofwel ontlenen aan de rekentools, zijn geheel voor eigen rekening en risico.
Een gebruiker van de website of een rekentool, die besluit om op basis van de website of een rekentool, verkregen informatie aan een derde ter beschikking te stellen, zal die derde informeren over deze aansprakelijkheidsuitsluiting.
NRL kan niet garanderen dat de website en de rekentools foutloos of ononderbroken werken.
NRL aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid noch voor de inhoud van deze website noch voor de aan de rekentools ontleende informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan.
Noch aan de gegevens op deze website noch aan informatie op basis van de rekentools kunnen rechten worden ontleend.