Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden die gedeponeerd zijn ten kantore van de Kamer van Koophandel Den Haag gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst tussen het Nederlands Rekencentrum Letselschade B.V. (hierna te noemen NRL) en opdrachtgever, waarop NRL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Iedere opdracht wordt door NRL schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd onder toekenning van een uniek ordernummer. Opdrachtgever is enkel en alleen degene aan wie NRL de opdrachtbevestiging heeft geadresseerd. Alle opdrachten worden geacht, ook indien de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, uitsluitend en alleen te zijn gegeven aan en aanvaard door NRL.
 2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle voor NRL werkzame personen (waaronder begrepen personen werkzaam voor NRL, al dan niet in dienstbetrekking, bestuurders en aandeelhouders).
 5. Indien NRL de factuur adresseert aan een ander dan opdrachtgever, blijft opdrachtgever niettemin aansprakelijk voor de voldoening van de factuur van NRL.
 6. Indien de opdracht aan NRL verstrekt is door een gevolmachtigde van de opdrachtgever, dan staat de gevolmachtigde van die opdrachtgever in voor stipte naleving van de betalingsverplichtingen jegens NRL.
  Indien de opdracht aan NRL verstrekt is door de gevolmachtigden van twee opdrachtgevers, dan staat elke gevolmachtigde voor zich in voor stipte naleving van de betalingsverplichtingen van zijn/haar opdrachtgever jegens NRL.
 7. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. NRL en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

 1. NRL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Rekenmeesters van NRL zijn belast met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst. Gekwalificeerde medewerkers van NRL houden zich bezig met ondersteunende werkzaamheden opdat de rekenmeesters van NRL zo optimaal mogelijk functioneren; werkzaamheden van deze medewerkers worden pro rato toegerekend.
  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NRL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Werkzaamheden van derden worden afzonderlijk op de factuur vermeld.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NRL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NRL worden verstrekt.
 4. NRL is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, veroorzaakt doordat NRL is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij NRL bekend behoorde te zijn.
 5. Indien door NRL of door NRL ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door deze medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart NRL voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken van degene(n) ten behoeve van wie opdrachtgever een opdracht aan NRL heeft verstrekt.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen NRL en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever NRL alsnog schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming te stellen.
 3. NRL mag haar verplichtingen jegens opdrachtgever opschorten zodra opdrachtgever niet stipt aan zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling van de factuur dient, zonder een beroep op compensatie of verrekening, te geschieden binnen 1 maand na factuurdatum op een door NRL aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 1 maand na dagtekening van de factuur per aangetekende brief bij NRL te worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht ingestemd te hebben met de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Zodra de factuur van NRL ter betaling is gezonden naar de schadeveroorzaker of diens verzekeraar, dan wordt opdrachtgever geacht ingestemd te hebben met de hoogte van de factuur van NRL en deze factuur als ‘redelijk’ te beschouwen.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 1 maand na factuurdatum dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde.
 4. Opdrachtgever is eerst bevrijd van zijn verplichtingen jegens NRL en niet langer in verzuim zodra NRL volledige betaling van het aan NRL verschuldigde heeft ontvangen (al dan niet door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar).
 5. NRL mag van opdrachtgever altijd een voorschotbetaling verlangen.

Artikel 5 Incassokosten

 1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op tenminste 15% van het te incasseren bedrag, te vermeerderen met btw. Indien NRL hogere kosten dan genoemde 15% heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Opdrachtgever is verplicht om brieven en rapporten van NRL na ontvangst zorgvuldig door te lezen en NRL terstond schriftelijk te waarschuwen, indien daarin een fout is opgenomen, die opdrachtgever bij zorgvuldige doorlezing zou hebben dienen te ontdekken. In dat geval zal NRL de fout kosteloos corrigeren.

NRL is, voor zover een fout niet bij zorgvuldige doorlezing door opdrachtgever is te ontdekken, aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door NRL van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid van NRL is beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag in het kader van die opdracht. NRL is niet aansprakelijk voor haar fouten in het kader van een opdracht, indien opdrachtgever niet elke factuur van NRL (die in het kader van die opdracht door NRL is verzonden) betaald heeft binnen één maand na dagtekening van die factuur.
Eventuele aanspraken van opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen -nadat de betreffende brief of het betreffende rapport door NRL aan de opdrachtgever is verzonden- binnen een termijn van drie maanden per aangetekende brief bij NRL te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
In geval NRL is overeengekomen cursus te geven, zal NRL – ingeval van een verwijtbare tekortkoming – nimmer een hogere schadevergoeding verschuldigd zijn, dan het bedrag dat aan NRL is betaald als vergoeding voor deelname aan die cursus.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, NRL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en NRL zich ter zake niet kan beroepen op een door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is NRL niet gehouden tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. In geval van een cessie of verpanding aan NRL van (een deel van) de vordering van benadeelde op de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar zal de geheimhoudingsverplichting van NRL komen te vervallen, zodat NRL aan de aansprakelijke partij, diens verzekeraar en de rechter (onder overlegging van ondermeer rapporten en correspondentie) ondermeer kan bewijzen welke werkzaamheden door NRL in het kader van de opdracht zijn verricht.

Artikel 8 Bescherming Persoonsgegevens

 1. In geval van toepasselijkheid van de “Algemene voorwaarden voor dienstverlening van NRL” worden ter zake van “Bescherming Persoonsgegevens” geacht in dit artikel ingelast te zijn de Voorwaarden voor de Verwerking van Persoonsgegevens, zoals opgenomen op nrl.nl/persoonsgegevens.
 2. NRL heeft in het kader van de AVG een verzekering afgesloten. De totale aansprakelijkheid van NRL wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichtingen jegens de Verwerkingsverantwoordelijke is (in afwijking van artikel 6 van de “Algemene voorwaarden van dienstverlening van NRL”) beperkt tot het bedrag, dat onder de door NRL in het kader van de AVG afgesloten verzekering wordt vergoed.

Artikel 9 Titels van artikelen

Titels van artikelen zijn alleen bedoeld ter vergroting van de leesbaarheid. Aan deze titels kan geen enkel recht worden ontleend.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en NRL is exclusief Nederlands recht toepasselijk, terwijl de Nederlandse rechter exclusief bevoegd is.

Juli 2023