Rechtbank Zwolle 23 januari 2008, LJN: BC5664

“Fiscale component
2.4. Partijen discussiëren over de vraag in hoeverre rekening dient te worden gehouden met de fiscale component. [eiser] betoogt dat deze afzonderlijk berekend behoort te worden, terwijl Univé stelt dat deze fiscale schade al in de rekenrente is verdisconteerd.

2.5. De door de rechtbank in haar tussenvonnis van 8 november 2006 tot uitgangspunt genomen rekenrente is het saldo van het rendement dat behaald kan worden over de toekomstschade die al wel wordt uitgekeerd maar nog niet is geleden en de inflatie. De huidige cijfers betreffende het gemiddeld haalbare rendement en de inflatie maken een rekenrente van 3% aanvaardbaar. In de door de rechtbank tot uitgangspunt genomen rekenrente van 3% is dus nog geen rekening gehouden met de fiscale schadecomponent, die ziet op de te verwachten belastingheffing. Deze heeft Groot Expertisebureau dan ook terecht afzonderlijk berekend, zodat de rechtbank de visie van [eiser] zal volgen. Volgens de laatste berekening van [eiser] bedroeg de fiscale schade EUR [bedrag], welke hoogte Univé niet heeft weersproken, zodat dit bedrag vaststaat.”